Hoppa till sidans innehåll

Stadgar för Hammarby Idrottsförening (HIF)


Klicka här för att öppna stadgarna som PDF

 

 

(ursprungligen stiftad den 7 mars 1897 och ombildad vid extra

årsmöte den 1 oktober 1998 till en alliansförening från och med

den 1 januari 1999).

 

Ändamål

HIF har till ändamål att främja medlemsföreningarna i deras idrottsliga verksamhet i

enlighet med dessa stadgar, dokumentet ”Grundläggande värderingar för Hammarby IF

och dess medlemmar” antaget av årsmötet den 26 april 2010, och vid HIF:s Årsmöten

demokratiskt fattade beslut.

Hemort

HIF har sin hemort i Stockholms kommun.

 

 

I Allmänna bestämmelser

1 § Uppbyggnad/medlemskap

HIF är en öppen ideell förening som består av andra ideella föreningar –

specialidrottsföreningar – som är medlemmar i något av de till Sveriges

Riksidrottsförbund hörande Specialidrottsförbunden (se bilagd vid var tid gällande

medlemsförteckning), samt den ideella föreningen Sällskapet Hammarby-Veteranerna.

Nya specialidrottsföreningar kan efter ansökan antas som medlemmar genom beslut av

Årsmöte i den ordning som föreskrivs för stadgeändring, om föreningen uppfyller i 11 §

uppställda villkor och inte bedriver idrottslig verksamhet inom ramen för ett

specialidrottsförbund som medlemsförening i HIF är medlem i.

2 § Uppgift

HIF har till uppgift att vara ett samverkans- och serviceorgan för de i alliansen ingående

medlemsföreningarna, exempelvis vad avser deras medlemsregistrering och

medlemsvård, samt att vårda Hammarby IF:s klubbmärke och föreningens historiska arv.

3 § Organisation

HIF:s verksamhet utövas genom följande organ:

Ordinarie Årsmöte, Extra Årsmöte (vilka gemensamt benämns ”Årsmöte” i dessa

stadgar), och styrelsen.

4 § Verksamhets- och räkenskapsår, arbetsår

HIF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Ordinarie Årsmöte till och med Ordinarie Årsmöte

det närmast påföljande året.

5 § Stadgetolkning mm.

Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar och/eller Normalstadgar för

medlemsförening i HIF, eller om fall förekommer, som inte är förutsett i nämnda stadgar,

hänskjuts frågan till Årsmöte eller avgörs i brådskande fall av styrelsen.

Talan i tvist där parterna är HIF å ena sidan och medlemsförening eller enskild medlem i

sådan förening å andra sidan, får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall

avgöras enligt ett av Riksidrottsstyrelsen fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd.

6 § Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar och/eller normalstadgar för medlemsförening i

Hammarby IF får, förutom av styrelsen, skriftligen framläggas av medlemsförening.

För ändring av stadgarna nämnda i första stycket krävs beslut av Årsmöte med minst 2/3

av antalet avgivna röster.

7 § Upplösning av HIF

För upplösning av HIF krävs beslut härom med minst 2/3 av medlemsföreningarnas totala

antalet röster vid två på varandra följande Ordinarie Årsmöten.

I beslut om upplösning skall anges hur eventuella tillgångar skall användas för bestämt

idrottsfrämjande ändamål.

8 § Beslut, omröstning

Med undantag för ärende som anges i §§ 6, 7 och 12, avgörs vid omröstning på Årsmöte

alla ärenden med enkel majoritet. Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med

slutna sedlar om något ombud så begär.

Vid omröstning, som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av

mötesordföranden, om denne är röstberättigad. Är så inte fallet avgör lotten.

Vid val skall vid lika röstetal lotten avgöra.

9 § Adjungering av styrelseledamöter samt tjänstemans valbarhet

Styrelsen äger utse enskild person till adjungerad ledamot av styrelsen. Sådan ledamot

har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Denne får utses till befattning inom

styrelsen.

Anställd hos HIF får inte väljas till ledamot i styrelsen.

10 § Sammansättning av styrelsen m m

HIF och dess medlemsföreningar bör verka för att styrelser, valberedningar och andra

föreningsorgan får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås

och att ungdomar ingår.

11 § Medlemsföreningarnas rättigheter och skyldigheter

Medlemsförening har rätt enligt villkor i avtal med HIF att använda namnet

Hammarby IF och övriga immateriella rättigheter, såsom HIF:s gemensamma

klubbmärke, klubbfärger och övriga för HIF utmärkande signum.

Det åligger medlemsföreningarna särskilt att;

1. följa dessa stadgar samt innebörden och andemeningen i de av Årsmöte fastställda

Normalstadgar för medlemsföreningar i HIF, och dokumentet ”Grundläggande

värderingar för Hammarby IF och dess medlemmar”, samt övriga av styrelsen

och/eller Årsmöte fastställda bestämmelser och beslut fattade inom ramen för

HIF:s ändamål (för Sällskapet Hammarby-Veteranerna gäller i första hand de

egna stadgarna etc);

2. att snarast till HIF meddela beslut om ändringar i sina stadgar och att vidtaga de

ändringar i beslutet som HIF kan finna påkallade;

3. erlägga den medlemsavgift som Årsmöte fastställt;

4. i sin verksamhet vårda och bevara den s k Hammarby-andan utvecklad under mer

än hundra år i Hammarby IF; samt

5. fortlöpande tillhandahålla HIF nödvändiga uppgifter rörande medlemskap i

medlemsföreningarna i den ordning HIF önskar, för att HIF bl a skall kunna

fullfölja uppgifterna enligt § 2.

12 § Utträde/uteslutning

Medlemsförening som önskar utträda ur HIF äger göra det efter skriftlig framställan till

styrelsen. För det fall vederbörande medlemsförening häftar i skuld till HIF eller till

annan medlemsförening, eller är bunden av ett för HIF helt eller delvis gemensamt

borgensåtagande eller annat åtagande eller skyldighet av ekonomisk art, upphör

medlemskapet tidigast när sådant åtagande upphört, om inte Årsmöte genom beslut fattat

i den ordning som krävs för stadgeändring medgett utträde, och villkoren härför,

dessförinnan.

Föreligger inte omständigheter enligt föregående stycke upphör medlemskapet vid

utgången av innevarande verksamhetsår för HIF, om inte annat beslutats.

Medlemsförening kan genom beslut av Årsmöte fattat i den ordning som krävs för

stadgeändring med omedelbar verkan uteslutas ur HIF, om föreningen bryter mot dessa

stadgar, ingångna avtal med HIF, eller på annat sätt underlåter att följa beslut som i

vederbörlig ordning fattats av Årsmöte eller styrelsen.

Medlemsförening som har utträtt eller uteslutits ur HIF enligt ovan har därigenom

frånhänt sig de rättigheter som omnämns i 11 §, inklusive rätten att använda

”Hammarby” i sitt föreningsnamn, med verkan från det att medlemskapet upphör samt

kan enligt i samma paragraf omnämnda avtal fortfarande vara underkastade åligganden

enligt sådant avtal.

 

II Årsmöte

13 § Sammansättning, beslutsmässighet och yttranderätt

Ordinarie Årsmöte och Extra Årsmöte är HIF:s högsta beslutade organ. Det består av

ombud utsedda av medlemsföreningarna.

Varje medlemsförening äger utse ett ombud.

Årsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning,

deltar i mötets beslut.

Ombud får endast representera en medlemsförening och skall vara medlem i denna

förening.

Yttrande- och förslagsrätt på Årsmöte har - förutom ombuden - styrelsen och revisorerna,

samt valberedningen vad avser sitt uppdrag.

Om ledamot av styrelsen tillika är ombud har denne inte rösträtt i ärende om ansvarsfrihet

för styrelsens förvaltning och vid val av revisor.

14 § Ordinarie Årsmöte

Ordinarie Årsmöte äger rum årligen före utgången av maj på tid och plats som styrelsen

bestämmer.

Kallelse jämte dagordning för Ordinarie Årsmöte sänds till medlemmarna senast tre

veckor före mötet på sätt som styrelsen väljer.

Styrelsen skall sända de av revisorerna granskade årsmöteshandlingarna och revisionsberättelsen

till medlemmarna, liksom eget yttrande över i rätt tid inkomna motioner och

egna förslag till Ordinarie Årsmöte, senast en vecka före mötet.

15 § Ärenden vid Ordinarie Årsmöte

Vid Ordinarie Årsmöte skall följande ärende förekomma:

1. fastställande av röstlängd för mötet;

2. beslut om mötet har utlysts på rätt sätt;

3. fastställande av dagordningen;

4. val av ordförande samt sekreterare för mötet;

5. val av en person att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt en rösträknare;

6. behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse;

7. revisorernas berättelse;

8. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser;

9. fastställande av medlemsavgift;

10. behandling av ärenden som av styrelsen har hänskjutits till mötet;

11. behandling av motioner som senast den 15 april mötesåret skriftligen har inkommit

till styrelsen från medlemsförening;

12. val av ordförande tillika styrelsens ordförande för ett år;

13. val av fyra styrelseledamöter för två år;

14. val av en revisor och en revisorssuppleant för ett år;

15. val av ordförande och två övriga ledamöter av valberedningen. En av de två övriga

ledamöterna i valberedningen skall vara ledamot av styrelsen med en återstående

mandatperiod om två år; samt

16. övriga ärenden (ej beslutsärenden).

Fråga av väsentlig ekonomisk natur för HIF eller för enskild medlemsförening får inte

avgöras om den inte finns särskilt angiven på dagordningen för mötet.

För att vara valbar till uppdrag enligt punkterna 12, 13 och 15 enligt ovan måste

medlemskap i medlemsförening innehas.

Ledamot av styrelsen är inte valbar som revisor. Anställdas valbarhet regleras i 9 §.

16 § Extra Årsmöte

Styrelsen får kalla till Extra Årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till Extra Årsmöte, när revisor med angivande av skäl så

begär, eller när det för angivet syfte begärs av minst 1/5 av medlemsföreningarna. Om

styrelsen då inte inom rimlig tid kallar till mötet, får den/de som har begärt mötet kalla

till detta.

Kallelse jämte dagordning för Extra Årsmöte översänds senast en vecka före mötet till

medlemmarna.

Vid Extra Årsmöte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

17 § Revision och revisorer

HIF:s förvaltning och räkenskaper revideras av en revisorer utsedda av Årsmöte.

Styrelsens räkenskaper och övriga handlingar lämnas till revisorerna senast fyra veckor

före Ordinarie Årsmöte. Handlingarna skall efter verkställd revision jämte

revisionsberättelsen vara styrelsen tillhanda senast två veckor före Ordinarie Årsmöte.

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, styrelseprotokoll och

övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av närhelst de så begär.

 

III Styrelse

18 § Sammansättning

Styrelsen - som är HIF:s högsta organ när Årsmöte inte hålls - består av ordförande och

åtta övriga ledamöter. Styrelsen utser bland sina ledamöter vice ordförande samt tillsätter

de övriga funktionärer som behövs.

19 § Sammanträden, kallelse, beslutsmässighet

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när styrelsen har beslutat härom

eller på begäran av minst tre ledamöter.

Vid sammanträde skall efter vederbörlig kallelse minst fem ledamöter vara närvarande

för att styrelsen skall vara beslutsmässig. För alla beslut krävs att minst fem ledamöter är

ense om beslutet. Röstning får inte ske genom fullmakt. Avvikande mening måste för att

vara formellt giltig antecknas i protokollet, vilket ska ske på ledamots begäran.

Om ordföranden anser det vara nödvändigt, får brådskande ärende avgöras genom

skriftlig omröstning (t ex via e-post) eller vid telefonsammanträde.

20 § Överlåtande av beslutanderätt

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till ett verkställande

utskott, som utses bland styrelsens ledamöter, till kommitté som har tillsatts för särskild

uppgift eller till enskild styrelseledamot.

Den/de som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall

snarast underrätta styrelsen härom.

21 § Teckning av firma

HIF firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter

gemensamt eller av styrelsen särskilt utsedd person.

22 § Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen särskilt att tillse att stadgarna efterlevs av medlemmarna, att bevara

Hammarby-andan, att tillse att dokumentet ”Grundläggande värderingar för Hammarby

IF och dess medlemmar” efterlevs, att verkställa av Årsmöte fattade beslut, att planera

och leda arbetet, att ansvara för och förvalta föreningens medel samt att förbereda

Årsmöte.

Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl

föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler, dokument, och beslut

efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I

övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens

bestämmande.

 

 

MEDLEMSFÖRTECKNING 1999 (12 medlemmar)

Hammarby IF:s Bandyförening (4 röster)

Hammarby IF:s Bowlingförening (1 röst)

Hammarby IF:s Boxningförening (1 röst)

Hammarby IF:s Damfotbollförening (1 röst)

Hammarby IF:s Fotbollförening (4 röster)

Hammarby IF:s Friidrottförening (4 röster)

Hammarby IF:s Handbollförening (1 röst)

Hammarby IF:s Innebandyförening (1 röst)

Hammarby IF:s Ishockeyförening (1 röst)

Hammarby IF:s Orienteringsförening (1 röst)

Hammarby IF:s Roddförening (1 röst)

Hammarby IF:s Skidförening (1 röst)

 

MEDLEMSFÖRTECKNING 2000 + 2001 (15 medlemmar)

Hammarby IF:s Bandyförening (4 röster)

Hammarby IF:s Bowlingförening (1 röst)

Hammarby IF:s Boxningförening (1 röst)

Hammarby IF:s Damfotbollförening (1 röst)

Hammarby IF:s Fotbollförening (4 röster)

Hammarby IF:s Friidrottförening (4 röster)

Hammarby IF:s Goalbollförening (1 röst) (ny medlem)

Hammarby IF:s Golfförening (1 röst) (ny medlem)

Hammarby IF:s Handbollförening (1 röst)

Hammarby IF:s Innebandyförening (1 röst)

Hammarby IF:s Ishockeyförening (1 röst)

Hammarby IF:s Orienteringsförening (1 röst)

Hammarby IF:s Roddförening (1 röst)

Hammarby IF:s Rugbyförening (1 röst) (ny medlem)

Hammarby IF:s Skidförening (1 röst)

 

MEDLEMSFÖRTECKNING 2002 (16 medlemmar)

Hammarby IF:s Bandyförening (4 röster)

Hammarby IF:s Bouleförening (1 röst) (ny medlem)

Hammarby IF:s Bowlingförening (1 röst)

Hammarby IF:s Boxningförening (1 röst)

Hammarby IF:s Damfotbollförening (1 röst)

Hammarby IF:s Fotbollförening (4 röster)

Hammarby IF:s Friidrottförening (4 röster)

Hammarby IF:s Goalbollförening (1 röst)

Hammarby IF:s Golfförening (1 röst)

Hammarby IF:s Handbollförening (1 röst)

Hammarby IF:s Innebandyförening (1 röst)

Hammarby IF:s Ishockeyförening (1 röst)

Hammarby IF:s Orienteringsförening (1 röst)

Hammarby IF:s Roddförening (1 röst)

Hammarby IF:s Rugbyförening (1 röst)

Hammarby IF:s Skidförening (1 röst)

 

MEDLEMSFÖRTECKNING 2003 (17 medlemmar)

Hammarby IF:s Bandyförening (4 röster)

Hammarby IF:s Bouleförening (1 röst)

Hammarby IF:s Bowlingförening (1 röst)

Hammarby IF:s Boxningförening (1 röst)

Hammarby IF:s Damfotbollförening (1 röst)

Hammarby IF:s Fotbollförening (4 röster)

Hammarby IF:s Friidrottförening (4 röster)

Hammarby IF:s Goalbollförening (1 röst)

Hammarby IF:s Golfförening (1 röst) (uteslöts)

Hammarby IF:s Handbollförening (1 röst)

Hammarby IF:s Innebandyförening (1 röst)

Hammarby IF:s Ishockeyförening (1 röst)

Hammarby IF:s Orienteringsförening (1 röst)

Hammarby IF:s Roddförening (1 röst)

Hammarby IF:s Rugbyförening (1 röst)

Hammarby IF:s Skidförening (1 röst)

Hammarby IF:s Speedwayförening (1 röst) (ny medlem)

Sällskapet Hammarby-veteranerna (1 röst) (ny medlem)

 

MEDLEMSFÖRTECKNING 2009 (16 medlemmar)

Hammarby IF:s Bandyförening (1 röst)

Hammarby IF:s Bouleförening (1 röst)

Hammarby IF:s Bowlingförening (1 röst)

Hammarby IF:s Boxningförening (1 röst)

Hammarby IF:s Damfotbollförening (1 röst)

Hammarby IF:s Fotbollförening (1 röst)

Hammarby IF:s Friidrottförening (1 röst)

Hammarby IF:s Goalbollförening (1 röst)

Hammarby IF:s Handbollförening (1 röst)

Hammarby IF:s Innebandyförening (1 röst)

Hammarby IF:s Ishockeyförening (konkursade)

Hammarby IF:s Orienteringsförening (1 röst)

Hammarby IF:s Roddförening (1 röst)

Hammarby IF:s Rugbyförening (1 röst)

Hammarby IF:s Skidförening (1 röst)

Hammarby IF:s Speedwayförening (1 röst)

Sällskapet Hammarby-veteranerna (1 röst)

 

MEDLEMSFÖRTECKNING 2010 (17 medlemmar)

Hammarby IF:s Bandyförening

Hammarby IF:s Bordtennisförening

Hammarby IF:s Bouleförening

Hammarby IF:s Bowlingförening

Hammarby IF:s Boxningförening

Hammarby IF:s Damfotbollförening

Hammarby IF:s Fotbollförening

Hammarby IF:s Friidrottförening

Hammarby IF:s Goalbollförening

Hammarby IF:s Handbollförening

Hammarby IF:s Innebandyförening

Hammarby IF:s Orienteringsförening

Hammarby IF:s Roddförening

Hammarby IF:s Rugbyförening

Hammarby IF:s Skidförening

Hammarby IF:s Speedwayförening

Sällskapet Hammarby-veteranerna

 

MEDLEMSFÖRTECKNING 2015 (19 medlemmar)

Hammarby IF:s Armbrytarförening

Hammarby IF:s Bandyförening

Hammarby IF:s Bordtennisförening

Hammarby IF:s Bouleförening

Hammarby IF:s Bowlingförening

Hammarby IF:s Boxningförening

Hammarby IF:s Damfotbollförening

Hammarby IF:s Fotbollförening

Hammarby IF:s Friidrottförening

Hammarby IF:s Goalbollförening

Hammarby IF:s Handbollförening

Hammarby IF:s Innebandyförening

Hammarby IF:s Ishockeyförening

Hammarby IF:s Orienteringsförening

Hammarby IF:s Roddförening

Hammarby IF:s Rugbyförening

Hammarby IF:s Skidförening

Hammarby IF:s Speedwayförening

Sällskapet Hammarby-veteranerna

 

 

Uppdaterad: 07 JUN 2016 16:06 Skribent: Michael Hansson Löfqvist

 

 

 

1972 Ljusdal

 

 

Postadress:
Hammarby Idrottsförening
Box 20056
104 60 Stockholm

Besöksadress:
Södermannagatan 63
116 66 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086413592
E-post: This is a mailto link

Se all info